امروزه تلاش­های بسیاری برای پیدا کردن منابع گیاهی با سمیت پایین و اثربخشی بالا صورت می گیرد.

ترکیبات فنولی مانند تیمول و کارواکرول دارای خواص با ارزشی مانند آنتی­ اکسیدان، ضد میکروب، ضد قارچ و... می­باشند. این ترکیبات در گیاهان خانواده نعنا به میزان قابل توجهی وجود دارند.

گیاهان این خانواده دارای پراکنش وسیعی در ایران از جمله استان همدان می باشند. با توجه به تاثیر اقلیم بر ویژگی های گیاه و عدم وجود مطالعه در گیاهان رویشی استان، این مطالعه با هدف بررسی میزان این دو ترکیب با ارزش در تعدادی گیاهان تیره نعنا صورت گرفته است.

نتایج به دست آمده، بیان گر میزان بالای این ترکیبات به ترتیب در گیاه آویشن، گیاه سنبله ای و مریم گلی می باشد.

منبع: پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور